Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Baby Shark Song🎵 Everybody's favourite classic nursery rhyme Baby Shark!🦈 Dance along with me to the Baby Shark song.
baby sea horse
mommy star fish
daddy crab
grandma dolphin
grandpa seal

🦈Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Baby Shark doo doo, doo doo doo doo
Baby Shark

Mommy Shark doo doo, doo doo doo doo
Mommy Shark doo doo, doo doo doo doo
Mommy Shark doo doo, doo doo doo doo
Mommy Shark

Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo
Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo
Daddy Shark doo doo, doo doo doo doo
Daddy Shark

Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandma Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandma Shark

Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandpa Shark doo doo, doo doo doo doo
Grandpa Shark

Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo
Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo
Let's go hunt doo doo, doo doo doo doo
Let's go hunt

Run away doo doo, doo doo doo doo
Run away doo doo, doo doo doo doo
Run away doo doo, doo doo doo doo
Run away

Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Safe at last doo doo, doo doo doo doo
Safe at last

It's the end doo doo, doo doo doo doo
It's the end doo doo, doo doo doo doo
It's the end doo doo, doo doo doo doo
It's the end

#BabyShark #sharksong #Kids https://www.youtube.com/watch?v=oR9mZeTm7S8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét